Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar çocuk, çocuk hakları ve çocuk haklarının korunması alanında -teori ve pratik etkileşimli, çoklu disiplinli- disiplinlerarası çalışmalar yürütmek ve ortak araştırma ve deneysel çalışmalarda iş birliği zemini yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışma yelpazesi koruma, eğitim, ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği gibi geleneksel çocuk çalışma konularının ötesinde tarım, insani yardım, iklim değişikliği gibi yaşam hakkıyla ilişkili konuları kapsamaktadır. Çalışmalarda, insan haklarına dair standart ve ilkeleri hem bir iş birliği aracı hem de bir işbirliği amacı olarak dahil edip tüm politika ve programların tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalara insan haklarını içermesini sağlayarak çocuk haklarının tüm bu faaliyetlerde ana akımlaştırılmasına[1] dayanan bir çalışma yöntemi olan hak temelli yaklaşım (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Genel Yorum No. 13) esas alınmaktadır.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top