Welcome to our new Lab!

DİSİPLİNLERARASI ÇOCUK HAKLARI LABORATUVARI

Laboratuvar’ın kuruluş amacı, akademide çoklu ve disiplinlerarası anlayışla çocukluk ve çocuk hak temelli bilgi üretimi ve çocuk hak temelli anlayışın uygulamaya geçirilmesi ve politika ve uygulamanın dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla meslek kuruluşları ve meslek elemanları ile yakın işbirliği içinde çalışma öngörülmektedir.

Laboratuvarın öncelikli çalışma alanı, çocuk haklarının hayata geçirilmesinde en çetrefilli alanlardan biri olan çocukların korunması ile ilgili hak temelli olmayan uygulamaları dönüştürücü çalışmalardır. Çocuk koruma yanında bir başka odak noktası, hızlı kentleşmenin çocuklar ve hakları üzerindeki etkilerini incelemek olacaktır. Kentsel alanlar ve hızlı kentleşme, çocuk haklarını güvence altına almak için büyük bir potansiyel barındırmakta; ancak aynı zamanda bir yandan mevcut farklılıkları derinleştirirken, yeni güçlükler de yaratmaktadır. Bu çerçevede kentleşmenin çocuk haklarını etkileyen boyutlarını disiplinlerarası yaklaşımla kentsel, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren çözüm odaklı yaklaşımla çalışmalar yürütmek hedeflenmektedir. Sosyal ve dijital medyanın çocuk hakları ve gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılması da Laboratuvar’ın çalışma alanı içerisindedir.

Laboratuvar, ilerde yeterli birikime ulaşıldığında, çalışmalarını sadece çocukluk değil, yaşlılığı da içerecek biçimde Yaş Çalışmaları  (Age Studies) laboratuvarına dönüşerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesinde çoklu disiplin ve disiplinlerarası yaklaşım yanında, çocukları etkileyen yasaları, politikaları ve uygulamaları değerlendirmek için Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve diğer ilgili uluslararası standartlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı esas alınır.

Posted in Uncategorized | 1 Comment